Všeobecné obchodné podmienky

 

Spoločnosť: KAMIR s.r.o
Sídlo: Továrne 29, 094 01 Továrne
IČO: 48029882
DIČ: 2120047358
IČ DPH: SK2120047358
Platca DPH

predáva prostredníctvom svojej internetovej stránky www.preomietkarov.sk tovar
objednávateľovi (ďalej len „klient“) len podľa nasledujúcich Všeobecných obchodných
podmienok (ďalej aj ako „VOP“).
1. Objednávka, uzatvorenie zmluvy
1.1. Zobrazenie výrobkov v online obchode nepredstavuje právne záväznú ponuku, ale len nezáväzný online katalóg a treba ho chápať ako výzvu na predloženie návrhu zo strany klienta.

1.2. Klient si môže vybrať zo sortimentu výrobkov KAMIR s.r.o. a prostredníctvom tlačidla „vybrať “ ich môže zbierať v takzvanom nákupnom košíku. Pri objednávke musí klient oznámiť svoje meno, priezvisko, adresu bydliska a e-mailovú adresu. Kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku“ predkladá klient záväzný návrh na kúpu
tovaru nachádzajúceho sa v nákupnom košíku. Tento návrh však môže byť
spracovaný a vybavený len vtedy, ak klient kliknutím na tlačidlo „VOP prečítané a akceptované“ akceptuje tieto Všeobecné obchodné podmienky a tým sa im pre prípad prijatia jeho návrhu podriaďuje.

1.3. Prevzatie objednávky potvrdí KAMIR s.r.o klientovi bezodkladne elektronickou správou (e-mail), pričom v tejto správe sa ešte raz uvedie objednávka klienta. Potvrdenie prevzatia objednávky, ktoré obsahuje údaje objednávky, VOP spoločnosti KAMIR s.r.o a ďalšie informácie v zmysle § 10 ods. 1 slovenského zákona č.108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), ešte
nepredstavuje prijatie návrhu, čo sa v tomto potvrdení aj výslovne uvádza.

1.4. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza tak, že KAMIR s.r.o prijme návrh klienta obstaraním vyskladnenia tovaru podľa objednávky klienta. O tom KAMIR s.r.o zašle klientovi potvrdenie prostredníctvom e-mailu. Ak KAMIR s.r.o. návrh klienta neprijme, bude KAMIR s.r.o klienta o tejto skutočnosti bezodkladne informovať.

1.5. Faktúra sa zasiela spravidla spolu s tovarom, pri platbe vopred sa faktúra posiela v potvrdzovacom emaile.

1.6. V prípade objednávok získaných prostredníctvom spolupráce s inými
internetovými stránkami, tieto budú spracované rovnako ako objednávky z
internetovej stránky www.preomietkarov.sk a sú pod zodpovednosťou www.preomietkarov.sk

2. Dodanie, dostupnosť tovaru
2.1. Dodanie tovaru uskutoční dopravca, ktorého vyberie KAMIR, s.r.o. Dodanie tovaru sa vykoná len v rámci územia Slovenskej republiky, a to na klientom uvedenú adresu na Slovensku.

2.2. Ak by klient v prípade dodania tovaru na ním uvedenú adresu nemohol dodaný tovar prevziať – napr. pretože nebude doma – musí bezodkladne kontaktovať dopravcu, ktorý mu zanechal správu. Ak by nebol dopravca zastihnuteľný, môže klient kontaktovať aj priamo KAMIR s.r.o. V prípade, že klient neprevezme tovar do štrnástich dní po prvom pokuse o jeho dodanie, vráti dopravca tovar KAMIR s.r.o. na náklady klienta.

2.3. Ak klientom vybraný výrobok nie je trvalo možné dodať, oznámi KAMIR s.r.o. bezodkladne túto skutočnosť klientovi. KAMIR s.r.o. v tomto prípade upustí od prijatia návrhu klienta. K uzavretiu zmluvy v tomto prípade nedôjde. Ak klient už uskutočnil platby, budú mu bezodkladne vrátené. KAMIR s.r.o. nezodpovedá za prípadné škody, ktoré klientovi vzniknú tým, že vybraný výrobok nie je možné trvalo dodať. Za prípadné škody, ktoré klientovi vzniknú v dôsledku omeškania s oznámením o trvalej nemožnosti dodania vybraného výrobku, zodpovedá KAMIR s.r.o. len vtedy, ak toto omeškanie bolo spôsobené úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou.

2.4. Ak klientom v objednávke označený výrobok nie je len prechodne k dispozícii, KAMIR s.r.o. bezodkladne oznámi túto skutočnosť klientovi. Pri omeškaní dodania tovaru o viac ako dva týždne je klient oprávnený svoj návrh na kúpu odvolať, čo však musí urobiť do jedného týždňa po oznámení o omeškaní dodávky. V takom prípade budú už vykonané platby klienta bezodkladne vrátené. Za prípadné škody, ktoré klientovi vzniknú na základe oneskoreného oznámenia o omeškaní dodávky, zodpovedá KAMIR s.r.o. len vtedy, ak bolo oneskorenie spôsobené úmyselne alebo
hrubou nedbanlivosťou. Ak dodacia doba od výrobcu objednaného tovaru je viac ako 14 dní, KAMIR s.r.o. bezodkladne informuje klienta o tejto skutočnosti. Ak ani výrobca nepozná termín dodania tovaru, KAMIR s.r.o. môže objednávku jednostranne zrušiť a ak už tovar bol zaplatený, vrátiť hodnotu tovaru, bez akejkoľvek pokuty.

2.5 Ak klientom vybraný a v objednávke uvedený výrobok nie je možné dodať, KAMIR s.r.o. bezodkladne ponúkne alternatívne výrobky.

3. Kúpna cena, náklady dodania
3.1. Kúpna cena príslušného tovaru sa určuje podľa cenníka KAMIR s.r.o, aktuálne platného v deň objednávky, ktorý je k nahliadnutiu na stránke www.preomietkarov.sk. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

3.2. Za doručenie sa uplatňuje poplatok vo výške 4,50,- € za balík.

4. Spôsob platby
4.1. Kúpna cena je splatná bezprostredne po doručení objednávky klienta
spoločnosti KAMIR s.r.o.

4.2. Ak by zo strany KAMIR s.r.o. nedošlo k obstaraniu vyskladnenia tovaru klientovi (pozri bod 1.4.), vráti KAMIR s.r.o. bezodkladne klientovi prípadne už obdržanú kúpnu cenu.

4.3. Klient môže platbu realizovať platobnou kartou, dobierkou alebo bankovým prevodom.

4.3.1 Platobnou kartou: prijímame platobné karty typu: VISA, Mastercard 4.3.2 Bankovým prevodom na účet číslo: 6892269001/5600, IBAN: SK34 5600 0000 0068 9226 9001 (Prima banka Slovensko a.s.) BIC/SWIFT: KOMASK2X. Pre urýchlenie expedície tovaru a identifikáciu platby uvádzajte variabilný symbol.

4.4. Klient nie je oprávnený zadržať alebo započítať platby z titulu zabezpečovacích nárokov alebo iných vzájomných nárokov; to neplatí, ak by také právo mal zo zákona ako spotrebiteľ v zmysle § 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa.

4.5. Ak je klient v omeškaní s platbou, má KAMIR s.r.o. právo – nezávisle od uplatnenia výhrady vlastníctva podľa bodu 6. – na zaplatenie úrokov z omeškania podľa § 517 ods. 2 slovenského Občianskeho zákonníka.

5. Výhrada vlastníctva
Až do úplného zaplatenia kúpnej ceny zostáva tovar vo vlastníctve KAMIR s.r.o. Ak je klient v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny dlhšie ako štrnásť dní, má KAMIR s.r.o. právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie tovaru.

6.Plnenie zmluvných povinností zo strany KAMIR s.r.o.
Zmluvné povinnosti KAMIR s.r.o. sú splnené v okamihu, keď klient obdrží objednaný tovar.

7. Informácia o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa
7.1. Ak je klient spotrebiteľom, môže od zmluvy odstúpiť do štrnástich dní. Táto lehota začína plynúť odo dňa, keď klient obdrží tovar. Pre zachovanie lehoty na odstúpenie od zmluvy postačuje včasné odoslanie vyhlásenia o odstúpení od zmluvy listom alebo e-mailom na jednu z nasledujúcich adries: KAMIR s.r.o., Továrne 29, 094 01 Továrne
KAMIR s.r.o., Jesenná 1, 080 05 Prešov
e-mail: info@preomietkarov.sk

7.2. V prípade účinného odstúpenia od zmluvy musia byť obojstranne poskytnuté plnenia vrátené. KAMIR, s.r.o. vráti klientovi platby, ktoré klient už uhradil a nahradí klientovi nutné a účelné náklady, ktoré vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Klient musí KAMIR s.r.o. vrátiť obdržaný tovar a ak tento tovar už používal, musí zaplatiť primeranú náhradu za jeho používanie vrátane náhrady škody za jeho prípadné znehodnotenie. Vrátenie tovaru sa uskutoční tak, že si ho KAMIR s.r.o.
vyzdvihne. Náklady na vrátenie tovaru znáša klient ako spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, pričom platí za dohodnuté, že tieto náklady predstavujú 4,50,- € Pre dohodnutie termínu vyzdvihnutia tovaru musí klient kontaktovať KAMIR s.r.o. na telefónnom čísle: 0918 443 675 alebo emailom: info@preomietkarov.sk

7.3. Plnenia vyplývajúce z odstúpenia od zmluvy musia byť vrátené do pätnástich dní. Táto lehota klientovi začína plynúť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy resp. odoslaním tovaru, ak sa to považuje za konkludentné odstúpenie od zmluvy; KAMIR s.r.o. začína táto lehota plynúť prijatím tovaru.

8. Záruka
8.1. Ak má dodaný tovar vady, je klient v rámci zákonných ustanovení (§ 622 a nasl. slovenského Občianskeho zákonníka) oprávnený požadovať opravu, výmenu veci, primerané zníženie ceny, alebo odstúpiť od zmluvy. Ak klient nie je spotrebiteľom v zmysle § 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa, má KAMIR s.r.o. právo určiť spôsob, akým sa záruka vykoná. Ak klient nie je spotrebiteľom v zmysle § 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa, je povinný si uplatniť nároky zo záruky KAMIR s.r.o. do jedného mesiaca po zistení vady tovaru, inak je akákoľvek zodpovednosť KAMIR s.r.o. za vady vylúčená. Pre klientov, ktorí nie sú spotrebiteľmi v zmysle § 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa ďalej platí, že reklamácie, podľa ktorých tovar nebol dodaný úplne alebo riadne, musia byť uplatnené do siedmych dní po prevzatí tovaru, inak sa tovar považuje za tovar dodaný bez vád.

8.2. S klientmi, ktorí nie sú spotrebiteľmi v zmysle § 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa, je dohodnutá jednoročná záručná doba. Pre klientov, ktorí sú spotrebiteľmi v zmysle § 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa, platí záručná doba dva roky. Záručná doba začína plynúť hneď po obdržaní tovaru klientom.

8.3. Vyhlásenia k záruke alebo v rámci záruky zaväzujú KAMIR s.r.o. len vtedy, ak ich urobia zamestnanci KAMIR s.r.o.. Vyhlásenia subdodávateľov nezaväzujú KAMIR s.r.o..

9. Zodpovednosť za škodu
9.1. KAMIR, s.r.o. zodpovedá v rámci zákonných ustanovení za škody, ktoré sa zakladajú na konaní KAMIR s.r.o., jej zákonných zástupcov alebo pomocníkov

9.2. Klient je sám zodpovedný za to, že objednaný tovar je technicky vyhovujúci a z právneho hľadiska prípustné pre ním sledovaný účel použitia. Hoci sa KAMIR s.r.o. snaží na stránke www.preomietkarov.sk prijať opatrenia na zabránenie chybám pri objednávaní.

9.3. KAMIR s.r.o. nemôže zabezpečovať dátovú komunikáciu prostredníctvom internetu na základe súčasného stavu techniky bezchybne a/alebo kedykoľvek disponibilne. KAMIR s.r.o. preto nezodpovedá za stálu ani nepretržitú disponibilitu svojho online systému obchodu.

9.4. Ustanovenia zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom zostávajú nedotknuté. 

10.Znášanie nebezpečenstva
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na klienta odoslaním tovaru klientovi. Klient preto znáša riziko zaslania.

11.Ochrana údajov
Je potrebné, aby KAMIR s.r.o. v rámci uzatvárania zmlúv získavala údaje o klientovi. Klient preto vyhlasuje, že súhlasí s tým, aby boli predovšetkým jeho meno, priezvisko, adresa bydliska a jeho e-mailová adresa (základné údaje vzťahujúce sa na osobu) získavané, spracovávané a využívané v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, pokiaľ je to potrebné na založenie, obsahové spracovanie alebo zmenu zmluvného vzťahu. Tieto údaje sú chránené pred prístupom tretích osôb, nebudú tretím osobám postúpené a nie sú prístupné cez internet.

12.Oznámenia klientovi
Oznámenia klientovi sú zasielané na e-mailovú adresu, ktorú uviedol pri objednávke. Ak by klient nemohol z akýchkoľvek dôvodov prijímať e-maily odoslané spoločnosťou KAMIR s.r.o. bez toho, aby KAMIR s.r.o, dostala hlásenie chyby, takýto stav ide na ťarchu klienta.

13.Použiteľné právo
Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky právne vzťahy medzi klientom a KAMIR s.r.o, podliehajú slovenskému právu s vylúčením Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.

14.Príslušnosť súdu
Pre všetky spory, priamo alebo nepriamo vyplývajúce zo zmluvného vzťahu medzi klientom a KAMIR s.r.o., platí príslušnosť všeobecného súdu podľa slovenského občianskeho procesného práva.

15.Salvatorská klauzula
Ak by niektoré z ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok bolo neúčinné alebo by sa neúčinným stalo, účinnosť ostatných ustanovení tým zostáva nedotknutá. Neúčinné ustanovenie nahradia zmluvné strany po vzájomnej dohode právne účinným ustanovením, ktoré sa svojim ekonomickým významom a účelom čo najviac približuje neúčinnému ustanoveniu. Táto úprava platí rovnako v prípade chýbajúcich úprav.

16.Ochrana osobných dát
16.1 Spoločnosť KAMIR s.r.o. sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o
vašich nákupoch.

16.2 Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o
novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

16.3 Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

17.Osobné údaje Cookies
Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia v počítači alebo zariadení pri návšteve webovej stránky. Cookie obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory cookie, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač. Každý používateľ prezeraním našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do jeho prehliadača. O tejto skutočnosti je upozornený pri
návšteve našej webovej stránky a svoj súhlas prejavuje ďalším prezeraním našej webovej stránky.

AKÉ SÚBORY COOKIE POUŽÍVAME?

Cookie používame za účelom zlepšenia našich služieb a pomáhajú k správnej funkčnosti našich stránok. Na stránkach môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Bez týchto cookies nemusia niektoré funkcie webu fungovať, alebo môže byť ich funkčnosť obmedzená. Dočasné cookie sa pri vypnutí prehliadača automaticky vymažú. Trvalé cookie (persistent cookie) obsahujú nastavenia používateľa a slúžia teda na zvýšenie jeho komfortu pri využívaní našich služieb, prípadne slúžia na štatistické alebo reklamné účely. Zostávajú uložené vo vašom zariadení oveľa dlhšie
alebo pokiaľ ich ručne neodstránite (doba ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia vášho prehliadača).

NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKACH POUŽÍVAME NIEKOĽKO TYPOV COOKIE:

17.1. ZÁKLADNÉ SÚBORY COOKIE
Tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií. Sú to napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a podobne. Bez nich by sme nemohli poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich webstránok. Pokiaľ tieto cookie zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok.

17.2. PREVÁDZKOVÉ SÚBORY COOKIE
Pomocou prevádzkových cookie zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webstránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a podobne. Tieto cookie nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webstránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookie zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod našich stránok.

17.3. REKLAMNÉ SÚBORY COOKIE
Reklamné súbory cookie môžeme používať na našich webových stránkach na zobrazenie obsahu a reklám, ktoré sú prispôsobené vašim záujmom. Tieto cookie môžu zhromažďovať informácie o vašich zvyklostiach pri prehliadaní našich webových stránok. Môžu byť využité aj na rozpoznanie vašej opätovnej návštevy niektorej z webových stránok, ktoré s ú súčasťou našej siete. Týmto spôsobom môžeme poskytovať na našich webových
stránkach obsah a reklamy, ktoré sú pre vás relevantnejšie a efektívnejšie cieliť priamu marketingovú komunikáciu, ale aj obmedziť počet zobrazení reklamy a merať efektívnosť reklamných kampaní.

17.4. SÚBORY COOKIE TRETÍCH STRÁN
Na stránkach sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookie, ktoré nepodliehajú našej kontrole. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookie od týchto služieb tretích strán, kde nemáme kontrolu nad ukladaním ani
prístup k týmto súborom cookie. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookie, prečítajte si zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookie týchto služieb.

ODMIETNUTIE POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení. Súbory cookie je možné pomocou vášho webového prehliadača odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých súborov cookie. Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie môžete nájsť na nasledujúcich odkazoch:
• Chrome
• Firefox
• Internet Explorer
Budeme rešpektovať, pokiaľ si predvolené nastavenie cookies
zmeníte. Vypnutie niektorých cookie však môže mať dopad na funkčnosť našich webových stránok.

18.GDPR– 

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá a záleží nám na tom, aby sme boli transparentní a otvorení v informovaní o spracovaní Vašich osobných údajov. Máme prísne pravidlá, ktoré stanovujú presné podmienky za akým účelom, akým spôsobom a aké osobné údaje využívame. Vyplnením objednávky, prihlásením k odberu obchodných oznámení alebo prezeraním našich webových stránok umožňujete spoločnosti KAMIR, s.r.o.,
Sídlo spoločnosti: Továrne 29, 094 01 Továrne,
IČO: 48029882, Zapísaná v ORSR
Prešov, odd. Sro, vl-č.31144/P
využívať Vaše osobné údaje.

Kde uchovávame Vaše údaje?
Dáta sú uchovávané v dátovom centre spoločnosti WebSupport, s.r.o. so sídlom Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, Slovensko. Zabezpečenie dátového centra je v plnom súlade s GDPR a viac informácií je možné dohľadať priamo na stránkach dátového centra.

Prečo používame Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje používame na účely nevyhnutné so spracovaním Vašej
objednávky, záručných záležitostí, či na účely zákazníckej podpory. Vaše osobné údaje používame tiež na zasielanie marketingových ponúk a pozvánok prostredníctvom emailov.

Aké osobné údaje spracúvame?
Spracúvame tieto osobné údaje:
• kontaktné informácie – meno a priezvisko, adresa, e-mail a telefónne číslo,
• platobné informácie a história platieb,
• informácie o objednávke – objednané produkty, počet kusov a ceny.

Kto má prístup k Vašim údajom?
Prístup k Vašim osobným údajom má len obmedzený počet interných zamestnancov, nakoľko je to nevyhnutné pre ich pracovnú náplň (spracovanie objednávok, záručné záležitosti, balenie, zákaznícka podpora a pod.). Všetci takýto zamestnanci majú prístup len k takému objemu osobných údajov, ktoré k vykonávaniu svojej pracovnej náplne nevyhnutne potrebujú. Nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame Vaše údaje na marketingové účely tretím stranám. Údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú len na poskytnutie našich služieb pre Vás.

Komu Vaše údaje poskytujeme?
Vaše osobné údaje sú používané výhradne pre naše interné potreby a to najmä z vyššie uvedených dôvodov. V rámci vybavenia Vašej objednávky môžu byť osobné údaje poskytnuté účtovným kanceláriám, daňovým poradcom a dopravným, či prepravným spoločnostiam, a to napr.:
• Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7 , 821 04 Bratislava,Tel: 18
373 alebo 0850 373 373, e-mail: dpd@dpd.sk, IČO: 35834498, Obchodný
register okr súdu BA1, oddiel SRO, Vklad č. 26367/B
• Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1,
Telefonický kontakt: Zákaznícky servis: 0850 122 413, email: zakaznickyservis@slposta.sk

Máte právo na prístup k informáciám
Máte právo kedykoľvek požiadať (zaslaním správy na e-mailovú
adresu info@preomietkarov.sk) o informácie o tom, aké osobné údaje o Vás uchovávame. Spracovaním Vašich osobných údajov pomocou automatických prostriedkov na základe Vášho súhlasu alebo na základe dohody, máte právo dostať kópiu svojich údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. *.xls, *.csv alebo v obdobnom formáte), ktorý poskytneme Vám alebo inej strane.

Máte právo na vymazanie osobných údajov
Máte právo na vymazanie akýchkoľvek osobných údajov, kedykoľvek okrem týchto situácií:
• máte nevybavenú záležitosť so zákazníckym servisom,
• máte otvorenú objednávku, ktoré ešte nebola odoslaná alebo bola
odoslaná len jej časť,
• máte nevyrovnaný dlh bez ohľadu na spôsob platby,
• ak ste vykonali nákup, Vaše osobné údaje v súvislosti s Vašou transakciou uchovávame na základe účtovných predpisov.

Máte právo namietať voči spracovaniu na základe oprávneného záujmu
Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme KAMIR s.r.o. V takom prípade nebudeme pokračovať v spracúvaní osobných údajov s výnimkou prípadu, keď vieme preukázať oprávnený dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad Vašim záujmom a právami, alebo z dôvodu právnych nárokov.

Máte právo namietať voči priamemu marketingu
Máte právo namietať voči priamemu marketingu vrátane profilovacej analýzy vykonanej na účely priameho marketingu. Môžete sa rozhodnúť pre vylúčenie z priameho marketingu sledovaním pokynov v jednotlivých marketingových emailoch.

Máte právo na obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov
Máte právo požadovať aby sme obmedzili akékoľvek spracovanie Vašich osobných údajov, vrátane ich vymazania, za týchto okolností:
• ak vyhlásite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až do overenia ich
správnosti.
• ak je spracovanie nezákonné, môžete odporovať vymazaniu osobných
údajov a namiesto toho požadovať obmedzenie používania Vašich
osobných údajov.
• ak už nepotrebujeme osobné údaje, ale vyžaduje sa to pre uplatnenie
Vašich práv.
• ak vznesiete námietku proti spracovaniu podľa odstavca vyššie, a to až do
doby, kedy overíme, či naše dôvody spracovania prevažujú nad Vašimi
záujmami.

Máte právo odvolať súhlas so zasielaním obchodných oznámení
V prípade, že si už viac neprajete dostávať informácie o novinkách a zľavách do Vašej emailovej schránky, môžete Váš predchádzajúci súhlas vziať späť a to kedykoľvek bez udania dôvodu. Súhlas môžete vziať späť sledovaním pokynov v jednotlivých marketingových emailoch alebo zaslaním odvolania súhlasu na emailovú adresu info@preomietkarov.sk

Ako môžete uplatňovať svoje práva?
Všetky požiadavky týkajúce sa Vašich práv uvedených vyššie môžete konzultovať na e-mailovej adrese: info@preomietkarov.sk

Zodpovedná osoba
Vymenovali sme zodpovednú osobu na zabezpečenie toho, aby sme Vaše osobné údaje spracovali otvoreným, správnym a zákonným spôsobom. S našou zodpovednou osobou sa môžete skontaktovať na emailovej
adrese info@preomietkarov.sk

Právo na podanie sťažnosti orgánu dohľadu
V prípade, že podľa Vášho názoru neplníme všetky naše právne povinnosti vzniknuté   súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov, obráťte sa prosím na našu zákaznícku podporu. Ak Vám ani komunikácia s našou zákazníckou podporou nepriniesla dostatočné uspokojenie, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, a to buď na adrese sídla úradu na adrese Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, na e-mail ochrana@pdp.gov.sk, či akoukoľvek inou cestou, ktorú bude Úrad na ochranu osobných údajov akceptovať. Bližšie informácie o úrade nájdete na webových stránkach www.uoou.sk.

19.Alternatívne riešenie sporov
Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@preomietkarov.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len
subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov
RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Alternatívne riešenie sporov
sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo
spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

20.Reklamácie
• Pri uplatnení si reklamácie u predávajúceho, ktorým je KAMIR, s.r.o.
Úvodné ustanovenia
1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto
reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania
záručných opráv. Týka sa tovaru a služieb ktoré predávajúci
predal spotrebiteľom. Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s
týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných
ustanovení a práv spotrebiteľov.
2. Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou
Obchodných podmienok predávajúceho.
3. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený
kupujúcim spotrebiteľom u predávajúceho:
Obchodné meno: KAMIR s.r.o
Sídlo: Továrne 29, 094 01 Továrne
IČO: 48 029 882
DIČ: 2120047358
IČ DPH: SK2120047358
platca dph
email: info@preomietkarov.sk
tel.: +421 918 443 675
4. Kupujúcim spotrebiteľom je v zmysle § 2 písm. a) zák. č.
250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších
predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) fyzická
osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy
nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti,
zamestnania alebo povolania.
5. Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu
formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.
6. Zmluvou uzatvorenou na diaľku je zmluva medzi predávajúcim a
spotrebiteľom dohodnutá a uzatvorená výlučne prostredníctvom
jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez
súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa
najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu,
faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.
7. Uzatvorením kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru kupujúci
prejavuje súhlas s týmto Reklamačným poriadkom a
obchodnými podmienkami.
8. Prevzatím tovaru u kupujúceho podnikateľa je okamih jeho
odovzdania predávajúcemu, resp. prvému prepravcovi.
Prevzatím tovaru u kupujúceho spotrebiteľa je okamih prevzatia
tovaru od predávajúceho resp. od prepravcu spotrebiteľom.
9. Orgánom dozoru je:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 051/772 15 97
fax č. 051/772 15 96
Kontaktujte nás pomocou formuláru
o Tovar zakúpený v predávajúceho možno reklamovať v 2
prípadoch:
o a) Reklamácia v rámci záručnej doby
o b) Reklamácia v množstve, druhu, ceny a pod.
4. Záruka, záručné podmienky
5. Právna úprava zodpovednosti predávajúceho za vady sa riadi §
620 a nasl. Obč. zák.
6. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri
prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady
vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach
predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú
bola dojednaná nižšia cena.
7. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci,
zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí
veci v záručnej dobe (záruka).
8. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej
obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na
použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
9. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku
písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje,
postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
10.Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (meno a
priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho
sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a
podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie
záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti,
nespôsobuje to neplatnosť záruky.
11.Záručným listom je doklad o kúpe – faktúra, ktorá slúži zároveň
aj ako dodací list.
12.Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.
13.Pri preberaní tovaru je kupujúci, alebo ním poverená osoba,
povinná skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je
poškodený. V prípade jeho poškodenia odporúčame priamo na
mieste spísať s dopravcom (slovenskou poštou, kuriérom)
záznam o zistených vadách spôsobených počas prepravy.
o Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je
v zhode s kúpnou zmluvou. Pokiaľ kupujúci prevezme od
prepravcu poškodenú zásielku, je potrebné poškodenie popísať
v odovzdávacom protokole prepravcu.
o Kupujúci tovar môže prevziať aj napriek evidentnému
poškodeniu obalu
o Za nepoškodenú neotvorenú, originál zásielku sa považuje tá,
ktorá je prelepená ochrannou páskou predávajúceho. Dopravca
je povinný odovzdať tovar predávajúcemu po položkách a na
mieste spísať zápisnicu. Za takto vzniknutú prípadnú škodu je
zodpovedný dopravca.
o Pri prevzatí tovaru je kupujúci, alebo ním poverená osoba,
povinná podpísať dodací list.
o Neúplnú alebo poškodenú zásielku je potrebné bez zbytočného
odkladu oznámiť mailom na info@preomietkarov.sk
Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:
o mechanickým poškodením tovaru,
o používaním tovaru v podmienkach ktoré neodpovedajú svojou
teplotou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi
prostredia,
o neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o
tovar,
o nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore so
všeobecnými zásadami,
o prírodnými živlami alebo vyššou mocou.
III. Reklamačné podmienky
24.Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri
prevzatí kupujúcim. Kupujúci má právo uplatniť si nároky za
vady tovaru počas trvania záručnej doby.
25.Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby
bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je
povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže
namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa
vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým
predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na
cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy
namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak
to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
26.Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby
sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci
právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie
isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné
vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa
vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak
ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú
zľavu z ceny veci.
27.Reklamáciu je kupujúci spotrebiteľ oprávnený uplatniť
elektronicky alebo písomne na adrese predávajúceho:
KAMIR s.r.o.
Továrne 29, 094 01 Továrne
o Pri uplatnení reklamácie kupujúci zašle na vyššie uvedenú
adresu spolu s chybným tovarom vyplnený reklamačný
formulár, daňový doklad preukazujúci kúpu tovaru a doklad o
doručení (ďalej len „požadované doklady“).
o Kupujúci uvedie v reklamačnom formulári nasledujúce údaje:
o identifikácia kupujúceho,
o číslo elektronickej objednávky,
o popis tovaru, ktorý si kupujúci žiada vrátiť/vymeniť s uvedením
kódu, farby, veľkosti, množstva a ceny,
o názov a číslo bankového účtu kupujúceho a kód banky,
o dátum a podpis kupujúceho.
7. Predávajúci odporúča kupujúcemu poistiť tovar, ktorý je
predmetom reklamácie. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je
predmetom reklamácie znáša kupujúci až do okamihu prevzatia
tohto tovaru predávajúcim.
8. Pokiaľ kupujúci nedoručí spolu s tovarom, ktorý si želá
reklamovať, aj požadované doklady, vyzve ho
predávajúci telefonicky, prípadne e-mailom na doplnenie
chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich požadovaných
dokladov.
9. Ak sa predávajúcemu nepodarí opakovane telefonicky
kontaktovať kupujúceho a/alebo kupujúci nereaguje na emailovú výzvu predávajúceho do 30 dní odo dňa prevzatia
tovaru predávajúcim a nedoručí chýbajúce doklady alebo
nedoplní chýbajúce údaje, predávajúci si vyhradzuje právo
nepokračovať vo vybavovaní predmetného reklamácie a tovar
bude vrátený na náklady kupujúceho späť kupujúcemu na
adresu uvedenú v objednávke.
o Ak spolu s požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý
je predmetom reklamácie, predávajúci si vyhradzuje právo
nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti a má sa za
to, že kupujúci nemá v úmysle tovar reklamovať.
o Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný
kupujúcim na dobierku.
o Pri spätnom zasielaní je tovar potrebné zabaliť tak, aby
sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave
môže mať za následok neuznanie reklamácie. Tovar je potrebné
zaslať buď formou balíka alebo doporučene ako list.
o Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie
ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo
dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä
ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku
alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dna uplatnenia
reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa
reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno
reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však
nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie.
Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ
právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku
za nový výrobok.
o Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby
ukončenia reklamačného konania sa do záručnej doby nepočíta.
V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná
doba od jej prevzatia.
o Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom počas prvých 12
mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu
zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu
na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa
vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné
náklady súvisiace s odborným posúdením.
o Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom po 12 mesiacoch od
kúpy, keď ju predávajúc zamietol, predávajúci je povinný v
doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ
zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na
odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného
posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne
vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok
odborného posúdenia Ak spotrebiteľ odborným posúdením
preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže
reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného
posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný
spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dna znova uplatnenia
reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie,
ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova
uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
o Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie
doručiť spotrebiteľovi ihneď. Ak nie je možné potvrdenie doručiť
ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však
spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení
reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť
preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
o Kupujúci má právo a úhradu nákladov (najmä poštovného),
ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo
zodpovednosti za vady a boli vynaložené skutočne a účelne.
o Reklamácia sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené bežným
používaním tovaru kupujúcim.
o Ak po doručení tovaru zistí kupujúci nezrovnalosti
medzi dodaný tovarom a faktúrou, prípadne chyby tovaru,
oznámi to najneskôr do 3 dní predávajúcemu prostredníctvom
elektronickej pošty na mail info@preomietkarov.sk alebo
telefonicky na tel. +421 918 443 675.
21.Ako reklamovať
Ako postupovať pri reklamácii alebo ak chcete vymeniť tovar alebo chcete
naspäť vaše peniaze:
1. Tovar došiel poškodený.
V tomto prípade zašlite tovar späť na našu adresu a bude Vám vymenený. V
prípade, že danú vec už nebudeme mať ponúkneme Vám iné oblečenie alebo
vrátenie peňazí. Na tovare musí byť upevnená visačka, tak ako Vám bola doručená s
tovarom.
Tovar je pri doprave bezpečne zabalený. Pri preberaní tovaru odporúčame
skontrolovať stav obalu a v prípade poškodenia obalu, skontrolujte tovar. Ak zistíte
mechanické poškodenie tovaru, tovar odporúčame nepreberať, Ak zistíte
mechanické poškodenie zapríčinené prepravou až po rozbalení tovaru, prípadne pri
prvom použití (do 3 dní od doručenia), odporúčame Vám okamžite nám túto
skutočnosť nahláste.
2. Vrátenie alebo výmena tovaru do 14 dní.
VRÁTENIE TOVARU
Milí zákazníci, ak Vám tovar nesedí alebo sa Vám nepáči, môžete nám ho do 14 dní
od doručenia k Vám, nepoužitý vrátiť späť.
Ak budete chcieť vec vymeníme za inú veľkosť alebo za iný tovar, alebo Vám vrátime
peniaze späť na Váš účet alebo poštovou poukážkou.
V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a
zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) máte právo od takto uzavretej zmluvy
odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
POSTUP:
1. Tovar nám prosím zašlite najneskôr do 14 dní od doručenia.
2. Priložte list o odstúpení od kúpy tovaru, kde uvediete: Vaše meno, adresu
a telefónne číslo, Váš podpis
3. v prípade, že požadujete vrátiť peniaze na účet, tak uveďte číslo účtu, v
prípade, že si prajete vrátiť peniaze formou poštovej poukážky, uveďte
nám danú skutočnosť do priloženého listu,
4. Späť s tovarom nám zašlite aj originál doklad o kúpe.
5. Tovar zasielajte v obale / v krabici /, tak aby sa pri doručení nepoškodil
alebo nezašpinil.
6. Adresa pre doručenie :
KAMIR s.r.o.
Jesenná 1
080 05 Prešov
UPOZORNENIE:
Nikdy nám nezasielajte tovar späť na dobierku. V takomto prípade zásielka nebude z
našej strany prevzatá a vráti sa Vám späť na Vašu adresu.
Podľa spomínaného zákona sme vám povinní vrátiť sumu zaplatenú za tovar
najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, avšak bežne vybavujeme
vrátenie platieb v dobe kratšej ako 14 dní prevodom na váš bankový účet.
VÝMENA TOVARU:
Ak Vám tovar nesedí a chceli by ste ho vymeniť za inú veľkosť, poprípade iný tovar,
môžete nám ho do 14 dní od doručenia k Vám, v pôvodnom obale a nepoužitý zaslať
späť na výmenu.
POSTUP:
1. Tovar nám prosím zašlite najneskôr do 14 dní od doručenia.
2. Priložte list, kde uvediete: Vaše meno, adresu a telefónne číslo, názov
produktu, ktorý zasielate na výmenu a taktiež názov, kód produktu, veľkosť
poprípade farbu produktu, za ktorý chcete tovar vymeniť, číslo faktúry, Váš
podpis a dátum.
3. Späť s tovarom nám zašlite aj kópiu dokladu o kúpe.
4. Tovar zasielajte v obale /v krabici, alebo inom balení/, tak aby sa pri
doručení nepoškodil alebo nezašpinil.
5. Adresa pre doručenie :
KAMIR s.r.o.
Jesenná 1
080 05 Prešov
POZOR: Nikdy nám nezasielajte tovar späť na dobierku. V takomto prípade zásielka
nebude z našej strany prevzatá a vráti sa Vám späť na Vašu adresu.
Po preskúmaní neporušenosti tovaru bude uskutočnená výmena tovaru. Vymenený
tovar Vám bude zaslaný v čo najkratšom možnom termíne na Vašu adresu za cenu
poštovného pre SR vo výške 4,50 €.
Je nutné dodržať hore uvedené základné podmienky.
3. Uplatnenie reklamácie
Ak zistíte chybu výrobku, na ktorú sa vzťahuje reklamácia počas záručnej doby,
napíšte nám na e-mailovú adresu info@preomietkarov.sk a počkajte na pokyny ako
postupovať. V prípade pokynov s doručením na našu adresu je potrebné, aby ste
tovar doručili vrátane faktúry na našu adresu. Doručiť tovar k nám môžete
prostredníctvom Slovenskej pošty doporučene. Neposielajte tovar na dobierku.
Reklamácie posielajte poštou na adresu :
KAMIR, s.r.o.
Jesenná 1
080 05 Prešov
• Do zásielky nám prosím uveďte príčinu reklamácie .
• Priložte kópiu faktúry alebo príjmový pokl. doklad
• Ďalej môžte priložiť presnú definíciu vady, poškodenia.
• V prípade, že reklamáciu uznáme, uveďte aj spôsob vrátenia peňazí (na
Váš účet alebo poštovou poukážkou), kde peniaze vrátime, prípadne nás
upozornite, že máte záujem o ten istý tovar /v prípade, že bude ešte
dostupný/
• Poprosíme udávať aj vaše číslo telefónu, email, aby sme mohli reklamáciu
expresne vybaviť a podať vám o nej informácie
• Zákazník je vždy informovaný max. do 7 pracovných dní , od dodania
reklamácie / emailom, telefonicky /
Pri tovare, ktorý je potrebné zaslať na opravu výrobcovi si vyhradzujeme právo
predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie o dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave do
30dní.
Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený na jogy.sk.
Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením
tovaru, v dôsledku bežného opotrebenia veci, využívaním tovaru v nevhodných
podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do tovaru inou než oprávnenou osobou.
Dôležité informácie, ktoré by ste mali vedieť pri uplatňovaní reklamácie
• Na tovar predaný odo dňa 01. 04. 2004 platí zákonná záručná doba 24
mesiacov.
• Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Záruka sa
nevzťahuje na vadu, kvôli ktorej bola dojednaná nižšia cena.
• Ak pri reklamácii dôjde k výmene tovaru, záručná doba začína plynúť
znova od prevzatia novej veci. To isté platí.
• Ak ide o vady, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez
zbytočného odkladu do 6 mesiacov od zistenia vady, najneskôr do
uplynutia určenej záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na
reklamáciu zanikne.
• Spotrebiteľ má právo, aby bola jeho reklamácia vybavená najneskôr do 30
dní odo dňa nasledujúceho po dni prevzatia veci predávajúcim. V prípade,
že predávajúci túto zákonnú lehotu nedodrží, má spotrebiteľ právo
rozhodnúť sa, či bude požadovať výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (§
623 OZ).
• Pri odstrániteľnej vade má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a
riadne odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a
je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady (opravy) vymeniť
vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
• Pri výskyte neodstrániteľnej vady, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na
daný účel, má spotrebiteľ právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie
od zmluvy (vrátenie peňazí). Záleží len na kupujúcom, či si uplatní právo
na výmenu alebo vrátenie peňazí. Ak si však zvolí jedno z týchto práv,
nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.
• Pri uplatnení reklamácie je potrebné predložiť doklad o kúpe.
• Spotrebiteľ nemá ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu.
• Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa
nepovažuje za vadu.
VII. REKLAMÁCIA, PODMIENKY ZÁRUKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK
REKLAMAČNY PORIADOK
Preambula
Reklamačný poriadok účelne upresňuje postup zákazníka a spoločnosti KAMIR,
s.r.o. v prípade, že napriek všetkému úsiliu spoločnosti KAMIR, s.r.o. o zachovanie
vysokej kvality ponúkaného tovaru, vznikne na strane zákazníka oprávnený dôvod k
uplatneniu práv zo zodpovednosti za chyby predávaného tovaru.
Článok I
Prevencia
• 1: Pri výbere tovaru je potrebné, aby zvolený druh a veľkosť výrobku
presne zodpovedal potrebám zákazníka. Zákazník pred zakúpením
výrobku vezme do úvahy účel použitia, prevedenie, materiálové zloženie a
spôsob ošetrovania tovaru. Len tovar dobre zvolený z hľadiska funkčného,
sortimentného a veľkostného je predpokladom naplnenia úžitkovej hodnoty
a účelu použitia tovaru.
• 2: Počas celej doby používania zakúpeného tovaru je nutné, aby zákazník
venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám používania tohoto
tovaru. Obzvlášť je potrebné zvážiť všetky faktory nepriaznivo
ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť výrobku, ako napr.: nadmernú
intenzitu používania výrobku, používanie výrobku k nevhodnému účelu.
• 3: Ďalšou nutnou podmienkou pre zachovanie dobrého stavu tovaru a jeho
funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je potrebné si uvedomiť, že
nesprávna alebo nedostatočná údržba tovaru podstatne skracuje jeho plnú
funkčnosť a životnosť. Spoločnosť KAMIR s.r.o. poskytuje svojim
zákazníkom prostredníctvom Záručného listu a ďalších informačných
materiálov dostatočné množstvo informácii potrebných k správnej
starostlivosti o všetky druhy predávaného tovaru.
• 4: K zabezpečeniu riadnej starostlivosti a údržby slúžia rôzne prípravky a
čistiace prostriedky..
• 5: Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, tj. dobou,
počas ktorej pri správnom používaní a správnom ošetrovaní vrátane
údržby, môže tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a
rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.
Článok II
Základné podmienky reklamácie
• 1: Spoločnosť KAMIR s.r.o. zodpovedá zákazníkovi za to, že predávaný
tovar je bez chýb, že sa zhoduje s označením a propagáciou tovaru,
popisujúcim jeho vlastnosti, účel a akosť.
• 2: Ak sa vyskytne na zakúpenom tovare v záručnej dobe chyba, má
zákazník právo tuto chybu reklamovať.
• 3: Chybou sa rozumie zmena (vlastnosti) tovaru, ktorej príčina je použitie
nevhodného, alebo nekvalitného materiálu, nedodržanie technológie,
alebo nevhodná technológia, poprípade nevhodné konštrukčné riešenie.
• 4: Za chybu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v
priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho
používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku
prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku
akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou, alebo iného
nesprávneho zásahu.
• 5: Ak uplatní zákazník právo zo zodpovednosti za chyby predaného tovaru
riadnym spôsobom, je vedúci predajne, alebo ním poverený zamestnanec
povinný o reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch v lehote do
troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa však nezapočítava doba, potrebná
k odbornému posúdeniu chyby.
• 6: Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je reklamovaný tovar
kompletný a reklamácii nebránia obecné zásady hygieny. Zákazník je
povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, zbavený všetkých nečistôt
a hygienicky nezávadný. Spoločnosť KAMIR s.r.o. je oprávnená
odmietnuť prevziať k reklamačnému konaniu tovar, ktorý nebude splňovať
vyššie uvedené zásady obecnej hygieny.
• 7: Reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená bez zbytočného
odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia. Vedúci predajne, alebo
ním poverený pracovník môže v odôvodnených prípadoch so zákazníkom
dohodnúť lehotu dlhšiu.
• 8: Zákazník je povinný po ukončení reklamačného konania prevziať
predmet reklamácie. Ak tak neurobí do 6 mesiacov, bude komisionálne
zlikvidovaný.
Článok III
Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie
• 1: Zákazník môže uplatniť reklamáciu priamo v sídle spoločnosti. Zákazník
uplatňuje reklamáciu osobne, poprípade poštou. Nákup reklamovaného
tovaru v sídle spoločnosti KAMIR s.r.o. preukazuje zákazník najlepšie
nákupným dokladom. Bez predloženia nákupného dokladu zaháji
spoločnosť KAMIR s.r.o. reklamačné konanie len pokiaľ zákazník iným
vierohodným spôsobom doloží resp. preukáže, že reklamovaný tovar
zakúpil v predajni KAMIR s.r.o.
• 2: Vedúci predajne, alebo ním poverený pracovník je povinný vydať
zákazníkovi potvrdenie o tom, kedy právo zo zodpovednosti za chyby
uplatnil, o spôsobe riešenia reklamácie, ako aj o prevedení prípadnej
opravy a o dobe jej trvania.
• 3: Akonáhle zákazník uplatní niektoré z práv zodpovednosti za chyby
tovaru, napríklad právo na odstránenie chyby či zľavu, je týmto prejavom
viazaný a nemôže voľbu uplatneného práva meniť, pokiaľ sa nedohodne s
vedúcim predajne, alebo ním povereným pracovníkom inak.
Článok IV
Lehoty pre uplatnenie reklamácie
• 1: Právo zo zodpovednosti za chyby musí byť uplatnené v záručnej dobe.
Reklamáciu je nevyhnutne nutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď,
ako sa chyba objavila, maximálne do šiestich mesiacov od zistenia chyby.
Prípadné omeškanie pri pokračujúcom používaní tovaru, môže zapríčiniť
prehĺbenie chyby, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom odmietnutia
reklamácie. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa
prevzatia tovaru.
• 2: Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby až do doby, keď
zákazník po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej
doby nepočíta. Spoločnosť KAMIR s.r.o. je povinná vydať kupujúcemu
potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o prevedení opravy a o dobe
jej trvania. Pokiaľ je výsledkom reklamačného konania výmena
reklamovaného tovaru, začne bežať záručná doba znovu od prevzatia
nového tovaru. Pri výmene chybnej súčasti vzťahuje sa nová záručná
doba na vymenenú súčasť.
• 3: Chyba, ktorá sa prejaví do dvanástich mesiacov odo dňa prevzatia
plnenia, sa považuje za chybu, ktorá bola už v deň prevzatia, ak to
neodporuje povahe veci alebo ak spoločnosť KAMIR s.r.o. nepreukáže
opak.
Článok V
Odstrániteľné chyby
• 1: Za odstrániteľné chyby sa považujú také chyby, ktoré možno opravou
odstrániť, bez toho, aby utrpel vzhľad, funkcia a kvalita tovaru.
• 2: V prípade výskytu odstrániteľnej chyby má zákazník právo, aby bola
bezplatne, včas a riadne odstránená. Spoločnosť KAMIR s.r.o. je povinná
chyby odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30
kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
• 3: O prevedení opravy rozhodne vedúci predajne alebo ním poverený
pracovník a vyznačí alebo dohodne termín vyzdvihnutia opravy
zákazníkom, pokiaľ sa nedohodnú inak (odoslanie poštou).
• 4: Zákazník môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu tovaru
(možno vymeniť za akýkoľvek tovar), pokiaľ tým spoločnosti KAMIR
s.r.o. nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom k cene tovaru, alebo
závažnosti chyby.
• 5: V prípade chyby odstrániteľnej má zákazník právo na výmenu tovaru
(možno vymeniť za akýkoľvek tovar) alebo na odstúpenie od zmluvy
pokiaľ:
o o reklamácia nebola vybavená do 30tich dní odo dňa jej
uplatnenia a nedošlo k inej dohode
o o zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie odstrániteľnej
chyby po oprave, alebo pre väčší počet odstrániteľných chýb
tovar riadne používať.
O opätovné vyskytnutie chyby po oprave ide vtedy, ak sa rovnaká chyba, ktorá bola v
záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, opätovne vyskytne. Väčším
počtom chýb trpí tovar vtedy, ak má v dobe uplatnenia reklamácia súčasne najmenej
tri odstrániteľné chyby.
Článok VI
Neodstrániteľné chyby
• 1: Za neodstrániteľnú chybu sa považuje taká chyba, ktorú nemožno
odstrániť, alebo jej odstránenie nie je účelné s prihliadnutím ku všetkým
rozhodným okolnostiam.
• 2: Ak ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby bol tovar riadne
užívaný ako tovar bez chyby má zákazník právo:
o požadovať výmenu tovaru za nový bezchybný (možno vymeniť
za akýkoľvek tovar)
o alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy
• 3: V prípade, že charakter neodstrániteľnej chyby nebráni riadnemu
užívaniu tovaru ako tovaru bez chyby (napr. chyby estetické) a zákazník
nežiada výmenu tovaru, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo
môže od zmluvy odstúpiť. Pri poskytovaní zľavy sa prihliada ku charakteru
chyby, stupňu a spôsobu opotrebovania výrobku, dĺžke jeho užívania a k
možnostiam ďalšieho použitia.
Reklamačný poriadok bol vypracovaný v zmysle zákona č.40/1964 Zb., v znení
neskorších predpisov (občiansky zákonník) a zákona č. 250/2007 Zb., o ochrane
spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
22.Záverečné ustanovenia
Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym
poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou
obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom
Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa
vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov. Predávajúci nie
je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle
ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení
neskorších predpisov. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho,
najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov,
grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží
predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať
webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho. Predávajúci
nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb
do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho
určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať
postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie
vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám
umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové
vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať
internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým
spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom. Kúpna zmluva
vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v
elektronickej podobe a nie je verejne prístupná. Znenie obchodných
podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú
dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti
predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od
zmluvy.
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 23.7.2018 Tieto
obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach internetového
obchodu www.preomietkarov.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim,
pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Prevádzkovateľ si vyhradzuje
právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky, pokiaľ si to bude
vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Tieto VOP
sú vypracované pre prevádzkovateľa stránky www.preomietkarov.sk
23., pričom sú chránené v zmysle zákona 618/2003 Z. z. Autorský zákon v
znení neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora je zakázané toto
autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne,
kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať.
Tieto Obchodné podmienky sa riadia zákonmi Slovenskej republiky.